Vyhľadávanie

Podmienky používania

Zmluvné podmienky AZIO

Pred použitím tejto webovej stránky si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky používania. 

Všetci používatelia tejto stránky súhlasia s tým, že prístup na túto stránku a jej používanie podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam a iným príslušným zákonom. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím nepoužívajte túto stránku. 

Medzinárodná preprava

Môžeme doručiť do ktorejkoľvek krajiny mimo USA, ale vezmite prosím na vedomie, že budete zodpovedať za akékoľvek príslušné dovozné clo, DPH alebo iné súvisiace colné poplatky, ako to vyžaduje vaša krajina. Po spracovaní balíka prostredníctvom colného odbavenia vo vašej krajine vás bude kontaktovať váš miestny prepravca, aby vykonal doručenie. Ak vás nekontaktujú telefonicky alebo e-mailom, možno budete musieť kontaktovať colnú/prepravnú agentúru, aby vám balík uvoľnila.

Upozorňujeme, že ak zákazník odmietne balík alebo nezaplatí colné a daňové poplatky, budeme účtovať 25% poplatok za opätovné naskladnenie na pokrytie nákladov na spiatočnú dopravu. 

Autorské práva

Celý obsah na tejto stránke, vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky alebo kódu je chránený autorským právom ako kolektívne dielo podľa zákonov USA a iných autorských práv a je vlastníctvom spoločnosti AZIO Corporation. Kolektívne dielo zahŕňa diela, na ktoré má spoločnosť AZIO Corporation licenciu. Copyright 2003, AZIO Corporation VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Povolenie je udelené na elektronické kopírovanie a tlač tlačených častí tejto stránky výlučne za účelom zadania objednávky spoločnosti AZIO Corporation alebo nákupu produktov spoločnosti AZIO Corporation. Môžete zobraziť a v súlade s akýmikoľvek výslovne uvedenými obmedzeniami alebo obmedzeniami týkajúcimi sa konkrétneho materiálu sťahovať alebo tlačiť časti materiálu z rôznych oblastí stránky výhradne pre svoje vlastné nekomerčné použitie alebo zadať objednávku spoločnosti AZIO Corporation alebo na nákup produktov AZIO Corporation. Akékoľvek iné použitie, vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, distribúcie, zobrazovania alebo prenosu obsahu tejto stránky je prísne zakázané, pokiaľ nie je povolené spoločnosťou AZIO Corporation. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete meniť ani odstraňovať žiadne vlastnícke oznámenia z materiálov stiahnutých zo stránky. 

Ochranné známky

Všetky ochranné známky, servisné známky a obchodné názvy spoločnosti AZIO Corporation použité na stránke sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti AZIO Corporation 

Vylúčenie záruky

Táto stránka a materiály a produkty na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“ a bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných. Spoločnosť AZIO Corporation sa v najväčšom rozsahu prípustnom podľa platných zákonov zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia. Spoločnosť AZIO Corporation neprehlasuje ani nezaručuje, že funkcie obsiahnuté na stránke budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené alebo že táto stránka alebo server, ktorý stránku sprístupňuje, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Spoločnosť AZIO Corporation neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa použitia materiálov na tejto stránke, pokiaľ ide o ich správnosť, presnosť, primeranosť, užitočnosť, včasnosť, spoľahlivosť alebo inak. Niektoré štáty nepovoľujú obmedzenia alebo vylúčenia záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. 

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť AZIO Corporation nezodpovedá za žiadne špeciálne alebo následné škody, ktoré vyplynú z použitia alebo nemožnosti použiť materiály na tejto stránke alebo výkon produktov, a to ani v prípade, že spoločnosť AZIO Corporation bola upozornená na možnosť takýchto škôd. . Platný zákon nemusí povoliť obmedzenie vylúčenia zodpovednosti alebo náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Typografické chyby

V prípade, že produkt spoločnosti AZIO Corporation je omylom uvedený za nesprávnu cenu, spoločnosť AZIO Corporation si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku zadanú na produkt uvedený za nesprávnu cenu. Spoločnosť AZIO Corporation si vyhradzuje právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek takéto objednávky bez ohľadu na to, či objednávka bola alebo nebola potvrdená a platba bola naúčtovaná na vašu kreditnú kartu. Ak už bol z vašej kreditnej karty účtovaný poplatok za nákup a vaša objednávka je zrušená, spoločnosť AZIO Corporation pripíše na váš účet kreditnej karty kredit vo výške nesprávnej ceny. 

Termín; Ukončenie

Tieto zmluvné podmienky sa na vás vzťahujú pri vašom prístupe na stránku a/alebo dokončení registrácie alebo nákupného procesu. Spoločnosť AZIO Corporation môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť tieto zmluvné podmienky alebo ich časť bez upozornenia. Ustanovenia týkajúce sa autorských práv, ochrannej známky, vylúčenia zodpovednosti, obmedzenia zodpovednosti, odškodnenia a rôznych zostanú v platnosti aj po ukončení. 

Všimnite si

Spoločnosť AZIO Corporation vám môže doručiť oznámenie prostredníctvom e-mailu, všeobecného oznámenia na stránke alebo inými spoľahlivými metódami na adresu, ktorú ste poskytli spoločnosti AZIO Corporation. 

Zmiešaný

Vaše používanie tejto stránky sa bude vo všetkých ohľadoch riadiť zákonmi štátu Kalifornia, USA, bez ohľadu na ustanovenia o voľbe práva, a nie Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru z roku 1980. Súhlasíte s tým, že jurisdikciu a miesto v akomkoľvek právnom konaní, ktoré priamo alebo nepriamo vyplýva z tejto stránky alebo s ňou súvisí (vrátane, ale nie výlučne, nákupu produktov AZIO Corporation) budú mať štátne alebo federálne súdy so sídlom v okrese Los Angeles v Kalifornii. . Akýkoľvek dôvod na konanie alebo nárok, ktorý môžete mať v súvislosti s touto stránkou (vrátane, ale nie výlučne, nákupu produktov AZIO Corporation) sa musí začať do jedného (1) roka od vzniku nároku alebo dôvodu žaloby. Ak spoločnosť AZIO Corporation nebude trvať na prísnom plnení akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok alebo ho nebude presadzovať, nebude sa to považovať za vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva. Ani jednanie medzi stranami, ani obchodná prax nebudú viesť k zmene niektorej z týchto podmienok. Spoločnosť AZIO Corporation môže kedykoľvek postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ktorejkoľvek strane bez toho, aby vás o tom informovala. 

 

Používanie Stránky

Obťažovanie akýmkoľvek spôsobom alebo formou na stránke, vrátane e-mailu, chatu alebo používania obscénneho alebo urážlivého jazyka, je prísne zakázané. 
Vydávanie sa za iných, vrátane AZIO Corporation alebo iného licencovaného zamestnanca, hostiteľa alebo zástupcu, ako aj iných členov alebo návštevníkov na stránke je zakázané. Na stránku nesmiete nahrávať, distribuovať ani inak zverejňovať žiadny obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, obscénny, ohrozujúci, narúšajúci právo na súkromie alebo publicitu, urážlivý, nezákonný alebo inak nežiaduci, ktorý môže predstavovať alebo nabádať na trestný čin, porušovať práva ktorejkoľvek strany alebo ktoré môžu inak viesť k zodpovednosti alebo porušovať akýkoľvek zákon. Na stránku nesmiete nahrávať komerčný obsah ani ju používať na vyzývanie iných, aby sa pripojili alebo sa stali členmi akejkoľvek inej komerčnej online služby alebo inej organizácie. 

Vylúčenie zodpovednosti za účasť

Spoločnosť AZIO Corporation nekontroluje a nemôže kontrolovať všetku komunikáciu a materiály odoslané alebo vytvorené používateľmi pristupujúcimi na stránku a nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah tejto komunikácie a materiálov. Beriete na vedomie, že tým, že vám spoločnosť AZIO Corporation poskytne možnosť prezerať a distribuovať obsah vytvorený používateľmi na stránke, koná len ako pasívny kanál pre takúto distribúciu a nepreberá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť týkajúcu sa akéhokoľvek obsahu alebo aktivít na stránke. . Spoločnosť AZIO Corporation si však vyhradzuje právo zablokovať alebo odstrániť komunikáciu alebo materiály, ktoré považuje za (a) urážlivé, hanlivé alebo obscénne, (b) podvodné, klamlivé alebo zavádzajúce, (c) v rozpore s autorskými právami, ochrannou známkou alebo ; iné právo duševného vlastníctva iného alebo (d) urážlivé alebo inak neprijateľné pre spoločnosť AZIO Corporation podľa vlastného uváženia. 

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť AZIO Corporation, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov licencií a dodávateľov (spoločne „Poskytovatelia služieb“) pred všetkými stratami, výdavkami, škodami a nákladmi, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie. , vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo akejkoľvek činnosti súvisiacej s vaším účtom (vrátane nedbalého alebo protiprávneho konania) zo strany vás alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá pristupuje na stránku pomocou vášho internetového účtu. 

Odkazy tretích strán

V snahe poskytnúť našim návštevníkom zvýšenú hodnotu, spoločnosť AZIO Corporation môže odkazovať na stránky prevádzkované tretími stranami. Avšak aj keď je tretia strana pridružená k spoločnosti AZIO Corporation, spoločnosť AZIO Corporation nemá žiadnu kontrolu nad týmito prepojenými stránkami, z ktorých všetky majú samostatné postupy v oblasti ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov, nezávisle od spoločnosti AZIO Corporation. Tieto prepojené stránky slúžia len pre vaše pohodlie, a preto k nim pristupujete na vlastné riziko. Napriek tomu sa spoločnosť AZIO Corporation snaží chrániť integritu svojej webovej stránky a odkazov na nej umiestnených, a preto požaduje akúkoľvek spätnú väzbu nielen na svoju vlastnú stránku, ale aj na stránky, na ktoré odkazuje (vrátane prípadu, keď konkrétny odkaz nefunguje). 

Zásady ochrany osobných údajov

Ak si chcete prečítať viac o našich zásadách ochrany osobných údajov: Kliknite tu

Vyhľadávanie